પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન્મ/લગ્ન/મરણ/પોલીસ કલીયન્સ પ્રમાણપત્ર/સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી/એફીડેવીટ/વેપાર/વાણિજય/નિકાસને લગતા પ્રમાણપત્ર પ્રમાણિત કરવા બાબત

 

હું કઈ રીતે જન્મ/લગ્ન/મરણ/પોલીસ કલીયન્સ પ્રમાણપત્ર/
સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી/એફીડેવીટ/વેપાર/વાણિજય/નિકાસને
લગતા પ્રમાણપત્ર પ્રમાણિત કરવા બાબત વિષે મંજુરી
મેળવી શકું?
અધિક જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૧૦૦ મુજબ.

[File Size : 33 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૨૧ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • અસલ પ્રમાણપત્ર તથા તેની (૩) ઝેરોક્ષ નકલ
  • પાસપોર્ટ ની ઝેરોક્ષ નકલ
  • ભારતનું ચૂંટણીપંચના ઓળખકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ તથા ટેક્ષ/ટેલીફોન/વીજળીબીલ
  • એમ્બેસી નો પત્ર
  • જોબ ઓફર લેટર
  • ઓથોરીટીપત્ર (મુળ વ્યકિત વતી અન્ય વ્યકિત દસ્તાવેજ પ્રમાણિત કરવા અરજી કરનાર વ્યકિત માટે)
  • એફીડેવીટ પ્રમાણિત કરવાના કિસ્સામાં જે નોટરી પાસે એફીડેવીટ કરાવેલ હોય તે નોટરીનું નામ તેમનું પુરેપુરુ સરનામું અરજીમાં અલગથી દર્શાવવાનું રહેશે.

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર