ડિશ એન્ટેના લાયસન્સ મેળવવા બાબત

 

હું કઈ રીતે ડિશ એન્ટેના લાયસન્સ માટે મંજુરી મેળવી શકું?
તાલુકા મામલતદાર / અમદાવાદ શહેર માટે મામલતદાર
(જમીન ફાળવણી). પરિશિષ્ટ – ૧/૬૩ મુજબ.

[File Size : 38 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૧૪ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • અરજી સાથે જગ્યાનો નકશો. (સંબંધિત તલાટી અથવા સર્કલ ઓફિસર દ્ધારા દસ્તાવેજો / પુરાવાની પ્રમાણિત નકલ)
  • માલિકી હક્ક દર્શાવતો દસ્તાવેજ. (વેચાણ દસ્તાવેજ, લાઈટ બીલ, સ્થાનિક સંસ્થાનુ ટેક્ષબીલ અથવા અન્ય આધારભુત પુરાવાની પ્રમાણિત નકલ)
  • કેબલ જોડાણની સંખ્યા (દરેક જોડાણદારના નામ સાથેની યાદી)
  • વિસ્તારમાં આવેલ જાહેર સ્થળની વિગત.
  • રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરેલ હોવાનુ અસલ ચલણની નકલ.
  • એકરારનામુ.

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર