પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા બાબત

 

હું કઈ રીતે રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કરી શકું?
સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે, ઝોનલ અધિકારીશ્રી - શહેરી વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૪ મુજબ અરજી કરવી.

[File Size : 41 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૧ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • રેશનકાર્ડ.
  • મૃત્યુના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર.
  • છુટાછેડાના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો છુટાછેડાનો કરાર.
  • લગ્નના કારણે નામ કમી કરવાનું હોય તો

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર