પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

પાક રક્ષણ માટેના પરવાના રીન્‍યુ કરવા બાબત

 

હું કઈ રીતે પાક રક્ષણ માટેના પરવાના રીન્‍યુ કરવાના
બાબત માટે મંજુરી મેળવી શકું?
સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૪ મુજબ.

[File Size : 45 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૧૫ દિવસ.
ફીસીંગલ બેરલ ગન ૧ વર્ષના રૂા. ૨૦/- મુજબ, ડી.બી.બી.એલ ગન ૧ વર્ષનાં રૂા. ૩૦/- મુજબ

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • હથિયાર અંગે પઝેશન સર્ટિફીકેટ (સંબંધિત પોલીસ સ્‍ટેશન)
  • અસલ પરવાનો
  • રીન્‍યુ ફી ચલણથી સ્‍ટેટ બેંક ઓફ ઇન્‍ડીયામાં જમા કરાવ્‍યાનું અસલ ચલણ (ચલણ અત્રેની શાખામાં રૂબરૂ આવી અગાઉ થી નોંધાવવાનું રહેશે.)

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર