પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

છુટક - જથ્થાબંધ-ઉત્પાદક અને પેટ્રોલીયમ પેદાશોના (જથાબંધ કે છુટક) પરવાના આપવા બાબત

 

હું કઈ રીતેછુટક - જથ્થાબંધ-ઉત્પાદક અને પેટ્રોલીયમ
પેદાશોના (જથાબંધ કે છુટક) પરવાના આપવાની
મંજુરી મેળવી શકું?
સંબંધિત તાલુકાના મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ - ૧/૬૯ મુજબ
અરજી કરવી. શહેર માટે મામલતદારશ્રી (જમીન ફાળવણી)

[File Size : 60 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૪૫ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

 • આર્થિક સધ્ધરતા માટે બેંકનો દાખલો. પરિશિષ્ટ - ૨/૬૯ મુજબ
 • ચારિત્ર્ય સંબંધે પોલીસ સ્ટેશનનો દાખલો. પરિશિષ્ટ - ૩/૬૯ મુજબ
 • કોઈપણ ગુન્હા માટે કોર્ટમાં દોષિત ઠરેલ હોય તો ચુકાદાની નકલ અથવા કોઈપણ ગુન્હામાં સજા થયેલ ના હોય તો સોગંદનામું (પરિશિષ્ટ - ૪/૬૯ મુજબ) જોઈએ છે? તેનો પુરાવો.
 • કઈ એજન્સી / એજન્સીઓ માટે અને કઈ હેસીયત(માલિકી કે ભાગીદારી પેઢી) થી પરવાનો
 • જે જગ્યા એ લાયસન્સ મેળવવા માંગતા હોય તે જગ્યાની માલિકીનો આધાર અથવા જગ્યા ભાડે રાખેલ હોય ભાડા કરારની પ્રમાણિત નકલ અને ભાડે આપનારની માલિકીનો પુરાવો તેમજ જગ્યાની અધિકૃતતા ને લગતા પુરાવા. (દસ્તાવેજની નકલ, ગામ ન.નં. ૬ ની નકલ, ગામ ન.નં.૭/૧૨ ની નકલ , બીનખેતી હુકમની નકલ)
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • પેટ્રોલીયમ પેદાશોના પરવાના માટે
  • એક્ષપ્લોઝીવ લાયસન્સ
  • ઓઈલ કંપનીએ કરેલ નિમણૂંકનો પત્ર.
  • ઓઈલ કંપની સાથેના એગ્રીમેન્ટની નકલ
 • છેલ્લા બે વર્ષના આવકવેરાનાં રીટર્ન.
 • છેલ્લા બે વર્ષમાં ભરેલ કેન્દ્ર્રીય / સ્થાનિક વેચાણવેરાનો પુરાવો.

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર