પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો

 

હું કઈ રીતે માહિતી મેળવવા માટેની અરજી કરી શકું?
કલેકટર કચેરી

[File Size : 41 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદા
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ


Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર