પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે. (તા. અમદાવાદ)

 

હું કઈ રીતે સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
મેળવવા માટે મંજુરી મેળવી શકું?
મામલતદારશ્રીને, પરિશિષ્ટ-૧/૯૬ મુજબ.

[File Size : 32 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૧ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • ઉંમર અંગેનો દાખલો (દા.ત. સ્કુલ લીવીંગ સર્ટીફીકેટ, જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા સિવિલ સર્જનનો દાખલો)
  • રહેઠાણના પુરાવા (રેશનકાર્ડ, મતદાર ફોટો ઓળખકાડ, ગ્રામ પંચાયત /મ્યુનિ. ટેક્ષ બીલ /લાઈટ બીલ /ટેલીફોન બીલ /વિ પૈકી એક)

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Sabarkantha

District Collector Office
Alkapuri Pologround,
Alkapuri, Himatnagar,
Sabarkantha,
Gujarat - 383001

8:30 A.M To 5:30 P.M

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર